Verjaring & Verval van recht

Datum: December 12, 2019
Docent(en): mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel - van Zeeland
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: December 12, 2019
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 199,- ex BTW

Waar

het Dominicanenklooster Zwolle

Over de cursus

 

De afgelopen tijd kent de jurisprudentie een substantiële opleving van problemen rond verjaring en verval: in veel processtukken wordt het argument gevoerd dat de vordering ofwel is verjaard ofwel is vervallen door het schenden van de klachtplicht. Omdat beide argumenten door de rechter niet ambtshalve mogen worden getoetst, is het voor u een zeer belangrijk onderwerp om actief bij stil te staan. Daarbij heeft de Hoge Raad in 2017 een voor het verjaringsrecht baanbrekend arrest gewezen.

Verjaringsregels zijn op bijna alle rechtsvorderingen van toepassing. Verjaring is prettig als je er een beroep op kunt doen, maar vervelend als het terecht tegengeworpen wordt. De wet kent verschillende verjaringstermijnen, wanneer geldt nu welke verjaringstermijn? Wat zijn de hoofdregels en wat zijn de uitzonderingen?

Deze cursus is dan ook relevant voor nagenoeg alle civiele rechtsgebieden. In deze cursus komt aan bod welke verschillende verjaringstermijnen de wet kent en wanneer deze worden toegepast. Zowel de hoofdregels als de uitzonderingen worden daarbij in acht genomen.
Ook wordt ingegaan op de verkrijgende verjaring. Na verloop van tijd kan een derde eigenaar worden door verjaring. Dit kan zowel te goeder trouw als te kwader trouw (“Landjepik”) en ook opvolgend in algemene of bijzondere titel. Tevens worden enkele dwingendrechtelijke bepalingen omtrent verjaring behandeld. Een verjaring die loopt, kan gestuit worden. Hiervoor gelden enkele formele regels die in deze cursus aan de orde komen.

Vervaltermijnen lijken op verjaringstermijnen, maar er zijn enkele relevante verschillen. Beide typen termijnen hebben gemeen dat ze ook contractueel bedongen kunnen worden. De samenloop van wettelijke en contractuele verjarings- en vervaltermijnen wekt veelvuldig verwarring. In deze cursus wordt ingegaan op bovengenoemde materie. Tevens wordt ingegaan op de klachtplicht van art. 6:89 en 7:23.

De cursist kent na afloop van deze cursus het wettelijk stelsel van verjaring, nuanceringen binnen het aanvangsmoment van de verjaring en de samenhang tussen het leerstuk van verjaring en verval.
Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten, 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, burgerlijk procesrecht, bouwrecht.

PO
KBVG
NEVOA

Over de docent(en)

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel - van Zeeland is ongeveer 22 jaar jurist en heeft circa 20 jaar ervaring in het civiele bouwrecht. Frank heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. Frank was eerder (vanaf 1999) docent privaatrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University). In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Als advocaat is Frank eerder werkzaam geweest op de Zuid-as (Simmons & Simmons), maar tegenwoordig voert hij zelfstandig kantoor. Frank schrijft voor Wolters Kluwer in de Groene Serie Vermogensrecht (art. 3:33-3:37 BW) en Verbintenissenrecht (art. 6:88-6:90 BW). Voorts publiceert Frank regelmatig in vaktijdschriften als Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), Contracteren en het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR). Daarnaast geeft hij diverse cursussen op juridisch gebied.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster