Verjaring & Verval van Recht

Datum: 14 november 2023
Docent(e): mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel - van Zeeland

Verjaring & Verval van Recht

Datum: 14 november 2023
Aanvang: 13:00 uur
Einde: 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW
Locatie: de Groote Sociëteit Zwolle (zie ook locaties}

Inhoud cursus

De afgelopen tijd kent de jurisprudentie een substantiële opleving van problemen rond verjaring en verval: in veel processtukken wordt het argument gevoerd dat de vordering ofwel is verjaard ofwel is vervallen door het schenden van de klachtplicht. Omdat beide argumenten door de rechter niet ambtshalve mogen worden getoetst, is het voor u een zeer belangrijk onderwerp om actief bij stil te staan.

 

Verjaringsregels zijn op bijna alle rechtsvorderingen van toepassing. Verjaring is prettig als je er een beroep op kunt doen, maar vervelend als het terecht tegengeworpen wordt. De wet kent verschillende verjaringstermijnen, wanneer geldt nu welke verjaringstermijn? Wat zijn de hoofdregels en wat zijn de uitzonderingen?

 

Deze cursus is dan ook relevant voor nagenoeg alle civiele rechtsgebieden. In deze cursus komt aan bod welke verschillende verjaringstermijnen de wet kent en wanneer deze worden toegepast. Zowel de hoofdregels als de uitzonderingen worden daarbij in acht genomen.

 

Ook wordt ingegaan op de verkrijgende verjaring. Na verloop van tijd kan een derde eigenaar worden door verjaring. Dit kan zowel te goeder trouw als te kwader trouw (“Landjepik”) en ook opvolgend in algemene of bijzondere titel. Degene die zijn eigendom heeft verloren door deze verkrijgende verjaring, is onder omstandigheden toch niet zonder rechten. Op dit betrekkelijk nieuwe fenomeen wordt in deze cursus ingegaan. Tevens worden enkele dwingendrechtelijke bepalingen omtrent verjaring behandeld. Een verjaring die loopt, kan gestuit worden. Hiervoor gelden enkele formele regels die in deze cursus aan de orde komen.

Vervaltermijnen lijken op verjaringstermijnen, maar er zijn enkele relevante verschillen. Beide typen termijnen hebben gemeen dat ze ook contractueel bedongen kunnen worden. De samenloop van wettelijke en contractuele verjarings- en vervaltermijnen wekt veelvuldig verwarring. In deze cursus wordt ingegaan op bovengenoemde materie. Tevens wordt ingegaan op de klachtplicht van art. 6:89 en 7:23.

 

De cursist kent na afloop van deze cursus het wettelijk stelsel van verjaring, nuanceringen binnen het aanvangsmoment van de verjaring en de samenhang tussen het leerstuk van verjaring en verval.

 

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

 

Over de docent(en)

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel - van Zeeland
Frank van Cassel - van Zeeland (1971) is ongeveer 25 jaar jurist en heeft circa 22 jaar ervaring in het civiele bouwrecht. Frank heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. Frank was eerder (vanaf 1999) docent privaatrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University). In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Als advocaat is Frank eerder werkzaam geweest op de Zuid-as (Simmons & Simmons), maar tegenwoordig voert hij zelfstandig kantoor. Frank schrijft voor Wolters Kluwer in de Groene Serie Vermogensrecht (art. 3:33-3:37 BW) en Verbintenissenrecht (art. 6:88-6:90 BW). Voorts publiceert Frank regelmatig in vaktijdschriften. Daarnaast geeft hij diverse cursussen op juridisch gebied, onder andere bij de SSR.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch), 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA: Algemene praktijk, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht en andere rechtsgebieden waarin u te maken hebt met Verjaring & Verval van Recht.

Meld u aan voor een van onze cursussen.

De cursussen worden gegeven in een prachtige historische Zwolse locatie: De Groote Sociëteit.